La nul·litat del testament

Us expliquem els supòsits que contempla el Codi Civil de Catalunya

Contingut patrocinat

L’article 422-1 del Codi Civil de Catalunya (CCat) contempla els supòsits en els quals el testament pot ser declarat nul:
a) Quan el testament no es correspon amb cap dels tipus previstos en el CCat, és a dir, quan no estem davant un testament notarial, o davant un testament hològraf;
b) Quan el causant no tenia capacitat legal per a atorgar testament.
c) Quan no s’ha complert algun dels requisits formals que estableix el CCat, com podria ser, per exemple, l’atorgament d’un testament per una persona cega sense la presència de dos testimonis, o el testament en el qual no es fa constar l’hora de l’atorgament quan el causant aquest mateix dia havia atorgat un altre testament o un testament hològraf sense data.
d) Quan el testament s’ha atorgat amb engany, violència o intimidació greu.
D’altra banda, l’article 422-2 CCat estableix que són nul·les les disposicions testamentàries que s’han atorgat amb error en la persona o en l’objecte, engany, violència o intimidació greu. També són nul·les si s’han atorgat per error en els motius, si resulta del propi testament que el testador no l’hauria atorgat si s’hagués adonat de l’error.
Quant al termini per a sol·licitar la declaració de nul·litat és important assenyalar que l’acció caduca als 4 anys, comptats des que la persona legitimada coneix o pot conèixer raonablement la causa de nul·litat.

Iker Cabezuelo
Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

Edicions locals