El Consell Comarcal planteja noves taxes per finançar els serveis deficitaris

El ple de l'ens aprova un Pla Econòmic Financer de cara a l'exercici 2020

Economia

El Consell Comarcal planteja noves taxes per finançar els serveis deficitaris
El Consell Comarcal planteja noves taxes per finançar els serveis deficitaris | FOTO:CCVO

Actualitzar i crear nous preus públics i taxes i incrementar les aportacions dels ajuntaments per mitjà dels convenis. Aquestes són algunes de les accions que planteja el Consell Comarcal de cara a l'any vinent per finançar els serveis que són deficitaris, en el marc del Pla Econòmic Financer (PEF), que es va aprovar la setmana passada.

El ple del Consell Comarcal ha aprovat un Pla Econòmic Financer (PEF), que estableix les actuacions a fer per tal de garantir l’equilibri pressupostari. El pla és conseqüència de l’incompliment de l'objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que obliga a formular un pla econòmic financer que permeti l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa.   

El pla posa de manifest que s’incompleix l'objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una manca de capacitat de finançament al tancament de l’exercici 2018 d'1.106.857,95 euros. Segons fonts del Consell Comarcal, en aquest resultat pressupostari negatiu "té un pes molt significatiu el decalatge ocasionat per devolucions d’ingressos de subvencions atorgades i cobrades en exercicis tancats, i que s’han hagut de retornar durant l’exercici". Això és degut al sistema pressupostari del Consell Comarcal, on la despesa bàsicament s’imputa a partides finalistes, que "fa que el marge de majors ingressos per sobre de les previsions inicialment pressupostades sigui pràcticament inexistent i, per tant, qualsevol desviament produeix de forma automàtica dèficits pressupostaris sense capacitat de cobertura amb altres fonts d’ingressos del pressupost", expliquen des de l'ens. 

També s’incompleix l’objectiu de regla de la despesa, amb una diferència entre el límit  de regla de la despesa i la despesa computable del 8,55%, molt pel damunt del 2,4% previst. Segons les xifres, sí que es dóna compliment al nivell de deute, quantificat en 1.430.000,00 euros (per operacions a curt termini) que suposa un 7,03% sobre els ingressos corrents de caràcter ordinari.  

Respecte al romanent de tresoreria, l’import  al tancament es xifra en 360.511,82 euros,  la qual cosa representa l’1,77% sobre recursos ordinaris liquidats del pressupost, "un percentatge insuficient per garantir el fons de solvència  que precisa l’entitat per respondre hipotètiques eventualitats o imprevistos". 

Per altra banda, el dèficit pressupostari en determinats serveis s'ha quantificat en 585.062,30 (que afecten bàsicament a polítiques socials i d’igualtat, medi Ambient i territori, transport escolar obligatori, no obligatori i menjadors i turisme). Segons l'ens, "la continuïtat d’alguns d’aquests serveis només es podrà garantir si aquests estan suficientment finançats i l’objectiu bàsic del PEF és aconseguir l’equilibri de finançament de cadascun dels serveis prestats", apunten. 

Per la via dels ingressos es proposa l’increment de les aportacions per convenis que financen els serveis que són deficitaris, i l’actualització o creació de nous preus públics i taxes per a la prestació de serveis que actualment o bé no s’apliquen o bé resulten insuficients per cobrir el cost dels serveis.

Les mesures a adoptar han de posar-se a la pràctica en un termini màxim de tres mesos. Es contempla que amb l’aprovació del pressupost per a l’exercici del 2020 s’incorporin les mesures amb l’objecte de garantir l’equilibri pressupostari.

El PEF es va aprovar amb els 16 vots a favor de la Candidatura de Progrés, Junts i En Comú Guanyem, els 8 en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i l'abstenció d'Alternativa Municipalista-Amunt.

Edicions locals